Buch: Paper money of Russia and the USSR (2)

Aus Moneypedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Anatoly I. Vasyukov, Vladimir V. Gorshkov, Victor I. Kolesnikov, Mikhail M. Chistyakov

Paper money of Russia and the USSR

In Russian pronunciation: Bumazhnye denezhnye znaki Rossii i SSSR

  • Auflage 1993 & 1994 (identical)
  • Format: 17.4 cm * 22.2 cm
  • 216 Seiten
  • Verlag: Polytechnics, St. Petersburg, Russia
  • ISBN 5-7325-0325-0

In Russian language

Auflage 1993

Paper money of Russia and of the USSR (2).jpg